Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục tố tụng tại toà